Lär dig skillnaden mellan dessa två typer av data och när du ska använda dem. Kvantitativa undersökningar syftar till att samla in kalla fakta. Kvalitativa undersökningar samlar in information för att beskriva ett ämne snarare än att mäta det.

2977

av S Sjövall · 2017 — Diskursanalys (Kvalitativ innehållsanalys). REFERAT http://www.leafscience.com/2014/06/19/indica-vs-sativa-understanding- differences/.

LIBRIS titelinformation: Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys / Göran Bergström, Kristina Boréus (red.). En kvalitativ innehållsanalys av feministiska inlägg på Instagram samt ”First of all, ew.” en kritisk diskursanalys av dess kommentarsfält. Bonnie Zell & Latifa Zuwa Vårterminen 2018 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Medie- och kommunikationsvetenskap Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 2018-08-27 En kritisk diskursanalys av den svenska gamingdiskursen ur ett genusperspektiv Författare: Daniel Nore Författare: My Unosson Handledare: Mikael Rinaldo 5.1 Resultat kvantitativ innehållsanalys 28 5.2 Kvalitativ innehållsanalys 30 5.2.1 Disposition 30 5.2.2 Huvudkaraktärerna 30 5.2.3 Scenanalys 31 5 Dokumentationspraktiker, positioneringar och forskningsetik – en innehållsanalys av kvalitetsregister i Sverige. Att dokumentera och registrera folkhälsoproblem är inget nytt fenomen och dokumenteringspraktiken inkluderar flera olika aktörer till exempel: vårdpersonal, analytiker och forskare. valet av metod föll på kvalitativ innehållsanalys är starkt kopplat till studiens syfte; att genomföra en genusvetenskaplig analys på tv-serien Girls med fokus på att utröna om serien är normkritisk och banbrytande i sin framställning av unga amerikanska medelklasskvinnors. Diskursanalys som metod är särskilt lämplig när man önskar 4.1 Kvantitativ innehållsanalys 8 4.2 Kvalitativ diskursanalys 8 4.2.1 Dekonstruering 9 4.3 Validitet och reliabilitet 10 4.4 Metodkritik 11 4.5 Genomförande 11 4.6 Urval, avgränsningar och bortfall 12 5.

Innehållsanalys vs diskursanalys

  1. Smeg brödrost 4 skivor
  2. Eget foretag massa 2021
  3. Kop datordelar
  4. Scandic group and meeting

Metod: Kritisk diskursanalys (CDA), multimodal innehållsanalys, kritisk PR-analys. Material: Studien baseras på material från Libresse kampanj Wombstories. En kampanjvideo på 3 minuter och 18 sekunder kombinerat med text- och Teori: Multimodal kritisk diskursanalys, Socialsemiotik Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Profiler och inlägg på Instagram för sex unga, kvinnliga kroppsaktivister i Sverige. Inläggen sträcker sig från 16 januari 2018 till 16 maj 2018.

2 Den statsvetenskapliga diskursen: En innehållsanalys av statsvetenskapliga doktorsavhandlingar 2000-2013 Nilsson, Stefan Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies. I denna tredje utvidgade och aktualiserade upplaga visas hur man&& kan analysera texter och bilder utifrån följande inriktningar: innehållsanalys argumentationsanalys idé- och ideologianalys begreppshistoria narrativanalys analys av metaforer, grammatik och ordval visuell textanalys diskursanalys Varje inriktning ges en teoretisk bakgrund, men boken är framför allt&& inriktad på hur … För att besvara den första frågeställningen har vi använt oss av kvantitativ innehållsanalys som metod.

Diskursanalys handlar om att försöka förstå hur människor använder sig av språk i sin vardag och hur språkanvändning utgör en viktig del av konstruktionen av samhället och dess beståndsdelar. En central utgångspunkt för alla former av diskursanalys är att språk inte primärt avbildar världen.

5.4.1  av E Söderman · Citerat av 3 — v s att bryta ned ”livsvärlden” till sina minsta intuitivt vetbara delar (analys eller reduktion) och därefter Diskursanalys har på ytan en viss likhet med tillämpning av ”semiotik” på En vanlig form av innehållsanalys är att sammanfatta en text. diskursanalys , berättande analys och tolkningsfenomenologisk att helt enkelt räkna fraser eller ord i en text (som i innehållsanalys ) och  grundad teori hermeneutik diskursanalys fenomenologi fenomenografi textanalys fenomenografi och mer nyutvecklade spår såsom innehållsanalys och variationsteori. I A. Petersen, S. Glasdam & V. Lorentzen (eds.)  av F Wikberg — I studien utförs kritisk diskursanalys på tre träningsbloggar skrivna av kvinnor. De valdes ut innehållet utgår från kvalitativa innehållsanalyser av olika blogginlägg skrivna inom en viss tidsperiod Träning VS. hälsa - med en fot i varje värld.

- En innehållsanalys av CSR-diskurs i årsredovisningar för svenska börsnoterade bolag från två branscher Bakgrund: Vinster i välfärden är ett ämne som tagit stort utrymme på 2010-talet inom den svenska politiska- och samhälleliga debatten.

Innehållsanalys vs diskursanalys

Varje inriktning ges en teoretisk bakgrund men boken är främst inriktad på hur man gör. I delkursen behandlas kvantitativ innehållsanalys, text- och diskursanalys, bildanalys, samtalsanalys, berättelseanalys och retorikanalys.

Tre metoder för kvalitativ innehållsanalys (Three Approachesto QualitativeContentAnalysis. Hsieh& Shannon, 2003) 1. Conventionalcontentanalysis ”Konventionell innehållsanalys” 2. Directedcontentanalysis ”Riktad innehållsanalys” 3. Summativecontentanalysis ”Summerande innehållsanalys” Det finns olika kvalitativa metoder och några vanligt förekommande är t.ex. innehållsanalys, fenomenologi, diskursanalys, fenomenologisk hermeneutik, etnografisk analys och grounded theory (GT).
Kartonger till salu

Pojkars problematiska läsning En diskursanalys med utgångspunkt från Läsandets kultur (SOU 2012:65) Kåkå Olsen Examensarbete (30 högskolepoäng) i biblioteks- och informationsvetenskap för Analysis,)reanalysis,)forecast—what’s)the)difference?)! Thisextendsthediscussionaboutthedifferencebetweenananalysisandaforecast! foundinFNLvGFS.pdf.! •Kvalitativ innehållsanalys kommer väldigt väl till sin rätt när man har korta utsagor, som analyseras ganska manifest. Man kanske har siktat in sig på en tidskrift med huvudsakligen kvantitativa artiklar.

funnits tre huvudsakliga metoder för textuell-diskursanalys; innehållsanalys, semiotik. av T Pirilä · 2015 — att innehållsanalys är en typ av textanalys så som t.ex. diskursanalys men i Gnutzmann, Claus, 2009: Language for specific purposes vs.
Uppgifter engelska 5

Innehållsanalys vs diskursanalys


av S Vettenranta · 2011 — Med hjälp av en inledande kvantitativ innehållsanalys kombinerat med Van. Dijk´s kritiska diskursmodell har jag sedan primärt studerat lexikala element Även om Bernard fortsätter med att exemplifiera olika mediekanaler som tv vs radio, vill.

mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys hjälp av: • innehållsanalys • argumentationsanalys • idé- och ideologianalys  av F Andersson — I Sverige finns det tre diskurser angående den läkemedelsassisterade Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkningen av texten enligt Granskär och Höglund maintenance treatments versus agoinst maintenance treatments alone for  13.15-16. Gruppdiskussion och handledning kring uppgift 3. (JA,.


Hur räkna ut antagningspoäng

innehållsanalys, kvalitativ textanalys, diskursanalys, språkbruk, normativt . Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences . Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för stad och land. 3 . Sammanfattning .

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) Textens mening och makt: metodbok …, 2012. 27 okt 2006 Innehållsanalys är en metod som därför ibland kallas för en teorilös metod. Avgränsning mellan olika metoder. Det som de flesta metoder inom  att förklara – att förstå http: //www. youtube. com/watch? v=h.