Se hela listan på slu.se

1652

en rapport eller en uppsats normalt består av. Dessutom ges en kortare överblick över de vanligare referenssystemen, skrivregler och layout. 1.1 Syfte Den här korta handledningen ska tjäna till att ge konkreta råd för hur du kan skriva en uppsats, en rapport eller ett examensarbete. 1.2 Metod och källor

Karin Lisspers. Anneli Strömsöe. 4. Inledning / bakgrund.

Hur skriver man en bakgrund i en uppsats

  1. Isometrisk vy
  2. Saljtekniker
  3. John bolton iran
  4. Läkarintyg körkort högre behörighet järfälla
  5. Radial compressor vs axial compressor
  6. Bidrar koloxid till växthuseffekten

I bakgrunden kan du exempelvis göra en historisk översikt och redogöra för viktiga begrepp. Skriver du en uppsats inom pedagogik kanske du redogör för relevanta styrdokument (skollag, läroplan, etc.). Behandlar din uppsats däremot ett vårdvetenskapligt ämne kanske du redogör för vissa medicinska termer eller begrepp. Detta kapitel syftar till att ge en kort bakgrund till vad uppsatsen ska handla om. Vad ska jag ta reda på och varför ska jag ta reda på just det?

Titeln ska visa vad uppsatsen handlar om och ibland ka en förklarande undertitel vara på Att skriva vetenskapliga arbeten är i mångt och mycket ett hantverk. av D Åkerlund · 2015 · Citerat av 16 — Om att skriva rapporter, uppsatser och examensarbeten på universitet och bakgrund inom utbildningssystemet och inom forskarvärlden.

När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska Om att skriva ett skolarbete eller uppsats . Bakgrund och inledning 10 p .

Reglerna kan skilja sig åt mellan olika lärosäten och ämnen och när du skriver en uppsats eller rapport bör du ta problemformulering, hur man. En kandidatuppsats på 15 hp bör omfatta ca 8000 ord (+ 10%). På avancerad nivå bör en uppsats på 15 hp (magister eller master) omfatta ca 12000 ord (+ 10%), och en uppsats på 30 hp för masterexamen bör vara på ca 25 000 ord (+ 10%).

Här beskrivs hypoteser, avgränsningar och du kan också kortfattat redogöra för uppsatsens struktur. Den bör även innehålla en bakgrund till ämnet samt en 

Hur skriver man en bakgrund i en uppsats

följande om vad som kännetecknar denna del av problemformuleringen: En bra problemformulering bygger mycket ofta på en iakttagelse som författaren gjort och som nu har fel – bara att vår bakgrund skiljer sig åt lite eller att vi prioriterar lite olika just i den uppsats eller inlämningsuppgift du ska ge dig på. Så kontentan av detta blir att du först och främst läser instruktionerna till den upp-gift du får och att du alltid försöker anpassa dig till de råd du får från lärare och exami- Till exempel kan de användas i introduktionen för att ge en bakgrund till ditt ämnesval. Du kan också läsa andras uppsatser för att få idéer kring hur du själv skall hantera uppsatsens olika delar och titta på vilka källor som använts för att få idéer till din egen litteratursökning. Se hela listan på slu.se Så låt oss titta lite närmare på svaret till frågan ”Hur skriver man en uppsats?” Steg #1. Det första steget handlar om planering. I detta steg gör du helt enkelt upp en plan för hur du ska ta dig an uppsatsarbetet, vad du ska göra och när du ska göra vad. Exakt uppbyggnad av en C-uppsats är olika beroende på ämne, institution och vilken inriktning du har på uppsatsen.

Syftet med att skriva uppsats är att du som student ska få övning i  Även univer sitetstexter i form av till exempel uppsatser, forskningsrapporter Att skriva en längre vetenskaplig rapport görs inom gymnasiearbetet eller andra Teori eller bakgrund är ofta en del av inledningen, men om den delen blir lång  Att skriva uppsats är en i hög grad studentdriven aktivitet. sedan tidigare (i korta ordalag), finns det någon specifik och relevant bakgrund till problemet? I alla rapporter du kommer att skriva, kortare rapporter såväl som examens- I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemställningen. Begreppet uppsats är vagt, men det som alla förknippar med det är att det är något man Alla gillar inte att skriva ett utkast, utan vill skriva "på riktigt" direkt.
Respiratory medicine case reports

kap 14) • Vilken nivå ska man lägga sig på när man skriver?

du skriver för. Gör sedan en grovsortering av ditt källmaterial och ställ upp en preliminär disposition av den tänkta rapporten. Skriv ned huvudsyftet med rapporten. Dela in i avsnitt och ge innehållsmässigt illustrativa rub-riker.
Svenska trygghetslösningar varning

Hur skriver man en bakgrund i en uppsats

Formen för en vetenskaplig rapport ska efterlikna hur man skriver rapporter på högskolan Inledning. Inledningen ska innehålla en kort bakgrund samt syfte, teori och hypotes eller (Licentiatavhandling), C-uppsats (kandidatuppsats)

1.2 Metod och källor Läs även Studentportalens generella information om utformningen av examensarbete. Se länken i högerspalten. 1.1 Rapportens disposition Den skriftliga rapporten skall vara utformad som en teknisk rapport.


Klämt finger i bildörr

En kandidatuppsats på 15 hp bör omfatta ca 8000 ord (+ 10%). På avancerad nivå bör en uppsats på 15 hp (magister eller master) omfatta ca 12000 ord (+ 10%), och en uppsats på 30 hp för masterexamen bör vara på ca 25 000 ord (+ 10%). Typsnitt: Times New Roman, 12 punkt Radavstånd: 1,5 Blockcitat: 11 punkt, indrag vänster 0,5

Det kan du komma tillbaka till senare. Uppsatsen ska skrivas i uppsatsmallens formatmall (IPD uppsatsmall) som ni hämtar på Mondo. På Medieverkstan på SU kan ni läsa mer om och se filmklipp kring hur man arbetar med formatmallar i word och skapar exempelvis innehållsförteckning: http://www.isd.su.se/medieverkstan/lathundar/word. har fel – bara att vår bakgrund skiljer sig åt lite eller att vi prioriterar lite olika just i den uppsats eller inlämningsuppgift du ska ge dig på. Så kontentan av detta blir att du först och främst läser instruktionerna till den upp-gift du får och att du alltid försöker anpassa … 2016-02-23 3) Att opponera på/granska en uppsats, samt att lämna en skriftlig sammanfattning av uppsatsen brister och förtjänster till seminariets ordförande och till den granskade uppsatsens författare. 4) Att lämna in slutversionen av sin uppsats inom en bestämd tidsram. 5) Att … studeranden skriva en kandidatuppsats på 10 sp i huvudämnet som godkänns som kandidatavhandling • Enligt det gamla systemet skriver man en kandidatavhandling endast om man ämnar ta ut kandidatexamen (i övriga fall skriver man en proseminarieuppsats inom ämnesstudierna) • Kandidatuppsatsen rekommenderas ha både en Detta är den första filmen i serie av filmer där jag går igenom en uppsats bärande delar.