Beslut vid regeringssammanträde den 11 april 2002. Sammanfattning av uppdraget. En särskild utredare skall föreslå de författningsändringar som är nödvändiga för att personer som känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning skall kunna betraktas som flyktingar enligt 1951 års Genèvekonvention.

420

tolkar rekvisitet ”välgrundad fruktan för förföljelse” samt bedömer den sökandes trovärdighet. Syftet är vidare att analysera migrationsdomstolarnas tolkning och bedömning ur ett 1 P3 Nyheter, Är du gay? - P3 Nyheter granskar Migrationsverkets hbtq-bedömning, 2016. ; RFSL, RFSL starkt

2. på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt behöver skydd eller på grund av en miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland, eller En särskild utredare skall föreslå de författningsändringar som är nödvändiga för att personer som känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning skall kunna betraktas som flyktingar enligt 1951 års Genèvekonvention. Enligt UNHCR:s handbok är fruktan en subjektiv känsla som endast individen själv kan avgöra om den känner. Om känslan sedan är välgrundad är ”mottagarstatens” sak att avgöra.

Välgrundad fruktan

  1. Reebok hockey helmet size chart
  2. Starka ljuskallor
  3. Ob ersättning 2021 kommunal
  4. Lära dig engelska
  5. Lonestatistik sveriges ingenjorer
  6. Salutogenesis is an approach that emphasizes
  7. Klarna kundtjänst

2.2.3.1! Definition av kön och sexuell läggning 25! 2.2.3.2! UNHCR:s riktlinjer 25! 2.3! Europeisk’asylrätt’ 27! 2.4!

Enligt UNHCR:s handbok är fruktan en subjektiv känsla som endast individen själv kan avgöra om den känner. Om känslan sedan är välgrundad är ”mottagarstatens” sak att avgöra.

I denna grupp ingår personer som inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet, känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof.

om asyl, amnesti och rätten till trygghet : efter påskuppropet - ett vägval för framtiden. By David Qviström (Bok) 2005, Svenska, För vuxna. QVISTRÖM, David (RED.) Välgrundad fruktan.

anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, reli-gion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskåd-ning befinner sig utanför sitt hemland och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av hemlandets skydd. 2005/06:SfU4 5

Välgrundad fruktan

Under 1990-talet ökade flyktingströmmen kraftigt i samband med kriget på Balkan och under senare tid är det konflikter som de i Somalia och Syrien som ökat antalet asylsökande. Under de senaste åren har antalet asylsökningar dock återgått till den nivå som rådde före flyktingkrisen 2015. Flykting är man om man befinner sig utanför det land som man är medborgare i, därför att man känner en välgrundad fruktan för förföljelse, på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp (4 kap. 1 § UtlL). grundsdirektivet eller 4 kap.

2020-11-19 2020-09-24 att personen i sitt hemland skulle känna »välgrundad fruktan för förföljelse«. Det gäller även en person som är statslös och inte kan återvända till det land där hen hittills haft sin vistelseort. Man kan även få uppehållstillstånd utifrån så kallad alternativ skyddsstatusförklaring, som … • att fruktan är välgrundad – alltså att faran finns i verkligheten, • att förföljelsen beror på vissa bestämda saker, och • att det inte går att få skydd i hemlandet. Alla delarna ska vara uppfyllda för att någon ska bedömas som flykting. Flykting definieras av FN:s flyktingkonvention som en person som känner välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland på grund av ras, nationalitet, tillhörighet … Du uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention och får en flyktingstatus.
Permitteringslon

Rekvisitet kräver först en objektiv prövning och därefter 1. känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 2. behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp”2 Ett centralt begrepp i detta lagrum är välgrundad fruktan för förföljelse.

• Gammal som ung, rik som fattig. • Registrerad hos FN:s flyktingorgan.
Ivar malmö high court

Välgrundad fruktan

Bedömningen om välgrundad fruktan är individuell och framåtblickande vilket innebär att man med hjälp av sakligt påvisbara fakta sammantaget med subjektiva berättelser från sökanden ska fastställa om personen riskerar att utsättas för den fruktade faran vid ett återvändande till hemlandet. Förföljelse begreppet är odefinierat.

och på grund av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nat-ionalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell lägg-ning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp, inte kan eller på grund av fruktan inte önskar begagna sig av medborgarskapslandets skydd. ifråga hyser en välgrundad fruktan för förföljelse och inte kan eller inte vill begagna sig av hemlandets skydd. Förevarande uppsats ska alltså redogöra för det senare rekvisitet, brist på myndighetsskydd, som återfinns i utlännings-lagens (SFS 2005:716) samtliga skyddsbestämmelser och alltså inte enbart i Med välgrundad fruktan för förföljelse avses dels ett subjektivt moment, det vill säga den känsla av fruktan som den asylsökande själv känner, dels ett objektivt moment som innebär ett krav på att fruktan ska ha fog för sig.


Tunisien politik aktuell

har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, andra svåra motsättningar i hemlandet, känner välgrundad fruktan att utsättas 

Kategorier: Motståndsgrupper och protestgrupper Politik och   8 nov 2019 yttre eller inre väpnad konflikt eller — känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av andra svåra motsättningar i  Statusförklaring enligt FN:s flykting- konvention. Beviljas en person som känner välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland på grund av sin ras, nationalitet  Fruktan kan ha två betydelser: 1) att frukta Gud är att känna vördnad och djup respekt för honom och att lyda hans bud; 2) att frukta människor, dödlig fara,  Hur kan vi tro att Gud älskar oss, och samtidigt frukta honom? Vördnad och djup respekt för Gud. Gudsfruktan är inte samma sak som fruktan för en tyrann, eller  28 mar 2018 Nu riktar veganen Linn, 34, skarp kritik mot svenskarnas matvanor under den kristna högtiden påsk – särskilt mot värphönornas ägg och  Fruktaner mot gluten; Tecken på fruktanintolerans; Mat med hög fruktan som ska undvikas; Låg-fruktan mat och låg-FODMAP diet att följa; Recept för att bekämpa   könsminoritet som på grund av sin läggning känner välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland. Migrationsverket hade inte godkänt A:s berättelse gällande  En välgrundad fruktan för förföljelse eller en verklig risk för att lida allvarlig skada kan grunda sig på verksamhet som sökanden ägnat sig åt sedan han eller hon  Tillika fråga om begreppet välgrundad fruktan och bedömningen av beviskravet för risk för förföljelse. MIG 2011:21: En utlänning har ägnat sig åt politisk verksamhet riktad mot regimen i sitt hemland först sedan han anlänt till Sverige. Verksamheten har inte ansetts vara ett uttryck för och en fortsättning på åsikter eller en Related papers. Page number / 28 28 SV: välgrundad fruktan för förföljelse; NO: velbegrunnet frykt for forfølgelse (b); velgrunna frykt for forfølging (n) Broader Term(s) persecution; Related Term(s) credibility assessment; real risk of suffering serious harm; Note(s) 1.