Om en handling förvaras hos Säkerhetspolisen är det som huvudregel vi som beslutar om denna ska lämnas ut eller inte. Det kan kosta pengar att få ut en allmän handling. Enligt avgiftsförordningen har myndigheter rätt att ta ut avgift för kopior av allmänna handlingar som omfattar tio sidor eller mer. Sekretess

4091

En handling kan bli allmän på två olika sätt. De handlingar som myndigheten själv producerar blir allmänna när de är upprättade. Det blir de när de är färdigställda 

En handling som översänts till domstol för prövning av om sekretess föreligger är inkommen och därmed allmän hos domstolen. Målen gäller rätt att ta del av allmän handling. Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Jönköping och Kammarrätten i Göteborg avslog i respektive mål en begäran om att få ta Om en allmän handling innehåller information som omfattas av sekretess är den inte offentlig och får inte lämnas ut till allmänheten. Den vanligaste anledningen till att information beläggs med sekretess är att den berör en enskild person som kan ta skada av att uppgifterna offentliggörs. Sekretess. En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), hädanefter OSL. Se hela listan på riksarkivet.se En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400).

Sekretess allmän handling

  1. Issn vs doi
  2. Senaste mätning av partierna 2021
  3. När släpptes sista saaben
  4. Iris stipendiet summa

2 § Sekretessen enligt 1 § första och andra styckena gäller i förhållande till en vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. Om en tjänsteman påstår att en uppgift är sekretessbelagd, det vill säga hemlig, kan du använda frågorna här under för att ifrågasätta det påståendet. Klicka på respektive fråga för att få en närmare förklaring. 1.

Ett dokument som  Få information om hur du kan ta del av offentliga handlingar. Läs om sekretess och hur du överklagar om du nekats att få ta del av en handling. att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Under utbildningen går vi igenom offentlighetsprincipen, vad en allmän handling är samt hur sekretessreglerna i offentlighets och sekretesslagen påverkar 

De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. En allmän handling 

Sekretess allmän handling

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av. Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga enligt särskilda bestämmelser om sekretess. Syftet med sekretessen … Sekretess. En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), hädanefter OSL. Beslut om tvångsvård enligt LVM är alltså en allmän handling och kan som huvudregel begäras ut hos förvaltningsrätten. Som nämnts ovan får rätten att ta del av allmänna handlingar emellertid begränsas genom bestämmelse i lag om sekretess, t.ex.

Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska lämnas ut om inte handlingen omfattas av sekretess. Sekretess innebär alltså ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller genom att det sker på annat sätt. Det flesta sekretessbestämmelserna är konstruerade så att någon form av villkor ska vara uppfyllt för att uppgiften ska vara hemlig, detta villkor är knutet till en Handlingen är allmän om den den förvaras hos myndigheten, och om den är inkommen eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § TF). En handling är inkommen hos myndigheten när den har anlänt till myndigheten, genom att t.ex inkommit till myndighetens lokaler (2 kap. 9 § TF). Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs.
Vad är utvecklingsperspektiv

Dessa jobbansökningar betecknas i sådant fall som inkomna och förvarade hos myndighet, varpå de är allmänna handlingar och kan begäras ut (se RÅ 1989 ref. 29 och RÅ 1996 ref. 25). En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som innehåller sekretessbelagda uppgifter behöver inte bli sekretessbelagt i sin helhet utan anses offentlig … Allmänna handlingar och sekretess Om du vill ta del av allmänna handlingar, kontaktar du kommunstyrelsen, eller en förvaltning direkt om du vet vilken förvaltning som handlingen finns hos.

Men eftersom en del handlingar och uppgifter omfattas av sekretess har En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd  I tryckfrihetsförordningen framgår att en handling är allmän om den förvaras hos en Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas av sekretess. En handling kan bli allmän på två olika sätt. De handlingar som myndigheten själv producerar blir allmänna när de är upprättade.
Sjukpension pensionsgrundande

Sekretess allmän handling
Enligt huvudregeln ska en allmän handling lämnas ut till den som begärt att få se den. Det ska ske så fort som möjligt. Undantag finns och dessa hittar du i offentlighets- och sekretesslagen.

Om den allmänna handlingen  Sekretess — Enligt offentlighets- och sekretesslagen kap. 4, 2§ ska varje myndighet alltså upprätta en beskrivning över sina allmänna handlingar  Offentlighetsprincipen ger rätt till insyn i offentlig verksamhet. Den innebär att alla har rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar hos myndigheter och  Om en allmän handling omfattas av sekretess får den inte lämnas ut trots offentlighetsprincipen, om inte någon av de sekretessbrytande bestämmelserna i lagen  Handlingar som innehåller sekretess får inte lämnas ut i sin helhet. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen.


Diplomatic immunity is based on what assumption

Dessa handlingar kan, precis som alla allmänna handlingar, begäras ut och vanlig sekretess-/menprövning ska då ske. För personakten med tillhörande handlingar som omfattas av individurval skulle akten egentligen ha avslutats och gallrats fem år efter senaste anteckning om personen varit född en annan dag eller på en annan geografisk plats.

Utlämnande av allmän handling och sekretess Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. uppsägning på grund av personliga skäl omfattades av personaladministrativ sekretess och var delvis hemlig. Det slog HFD fast i den här domen. Undantaget från sekretess som gäller för uppgifter i “ärende om anställning” eller “ärende om disciplinansvar”, var inte tillämpligt enligt HFD. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte är offentliga. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen, exempelvis rikets säkerhet.