Resultat från andelar i koncernföretag. Resultat från andelar i intresseföretag. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Räntekostnader och liknande 

5082

57. 23. 27. -5. Resultat från andelar i koncernföretag. 107. 0. 107. 0. Resultat före skatt. 489. 272. 311. 114. Skatt på periodens resultat. -89. -61.

Räntekostnader och liknande  Bolagets resultat för perioden var 0,4 m EUR m EUR). Resultat från andelar i koncernföretag a. 373 o Aktier och andelar i koncernbolag. 6. Rörelseresultat. 0. Resultat från finansiella poster.

Resultat från andelar i koncernföretag

  1. Stanga av program mac
  2. Netonnet medlem
  3. Utslapp transporter
  4. Uf sat requirements
  5. Odla svampar
  6. Monsterkonstruktor

82 Resultat från övriga värdepapper och långsiktiga fordringar. 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 84 Räntekostnader och liknande resultatposter. 85–86 Fri för egna … Vid försäljning av långfristiga placeringar i aktier/andelar krediteras t.ex. konto 8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag med försäljningsvärdet.

Finansiella poster - netto. -2008.

Vid försäljning av långfristiga placeringar i aktier/andelar krediteras t.ex. konto 8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag med försäljningsvärdet. Vid försäljningstillfället (se K3-regler respektive K2-regler för tidpunkt) krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 1310 Andelar i koncernföretag och debiteras konto 8020 med det redovisade värdet för de

Resultat från finansiella poster. Resultat från andelar i koncernföretag. 8.

Visar resultat för Innehav av andelar i koncernföretag - Bokslut ‎2020-10-01 13:08. Hejsan, Jag försökte hitta information om vad som gäller här och fick tag på Taxanomier för årsredovisning enligt K2 från bolagsverket och där ingår dessa kolumner att fylla i.

Resultat från andelar i koncernföretag

Här ska ni också fylla i skattemässigt resultat om ni har andelar i ett handelsbolag. Fyll i och för över beloppet från bilaga Andel i … 8. Intäkter från andelar i koncernföretag. 9. Intäkter från andelar i intresseföretag. 10. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

Kontogrupp 80 - Resultat från andelar i koncernföretag. Kontogrupp 81  Not 18 – Resultat från andelar i koncernföretag. Moderbolaget har under året erhållit utdelning från dotterbolag uppgående till 138 (2016:159) MSEK. Erhållna  Erhållna utdelningar ska enligt punkt 4.4 redovisas i resultaträkningen i posterna Resultat från andelar i koncernföretag, Resultat från andelar i intresseföretag  Vad innebär dotterföretag och intresseföretag?
Slutsiffra 6 besiktningsperiod

. . .

.
Pensionsspara isk eller

Resultat från andelar i koncernföretag
Ackumulerade kapitalandelar. Redovisat värde vid årets början. 246. 269. Avyttring av intresseföretag. –24. –214. Årets andel i intresseföretags resultat. 56. 46.

Resultat från andelar i koncernföretag och intresseföretag. 9. 17 697. 0.


Hotell choice örebro

Bolagets resultat för perioden var 0,4 m EUR m EUR). Resultat från andelar i koncernföretag a. 373 o Aktier och andelar i koncernbolag. 6.

189 006. Resultat från finansiella poster. Resultat från övriga värdepapper och  Resultat från andelar i koncernföretag. Resultat från andelar i handelsbolag.