1 Sammanfattning 2 2 Inledning/bakgrund 3 2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 3 2.2 Revisionskriterier 4 2.3 Metod 4 3 Lagstiftning 5 3.1 Tryckfrihetsförordningen 5 3.2 Arkivlagen 5 3.3 Arkivförordningen 6 3.4 Offentlighet och sekretesslagen 6 3.5 Förvaltningslagen 7 3.6 Kommentar 7

848

2.4 Arkivlagen Enligt arkivlagen (1990:782) 3 § ska det finnas en arkivmyndighet inom den kommunala förvaltningen. Arkivmyndigheten ansvarar för den kommunala verksamhetens slutarkiv och har till uppgift att utöva tillsyn över att kommunens övriga myndigheter följer rådande lagstiftning och bestämmelser.

Kapitel 1 Författningsförslag och Kapitel 5 En moderniserad och anpassad arkivlag Det finns behov att modernisera arkivlagen och de förordningar som berörs av en ändrad arkivlagstiftning. Arkivutredningens förslag och genomgång av arkivlagen … Sammanfattning : Bolagsverket är i stora delar positivt inställd till den utredning som presenterats och de i 3 § i arkivförordningen till arkivlagen, för att fram för allt allmänheten på ett bättre sätt ska ha insyn i vilka bestämmelser som gäller. Sammanfattning. TU tillstyrker – med ett påpekande Och arkivlagen erinrar, utöver de noggranna föreskrifterna om villkoren för bevarande, arkivering och gallring, om betydelsen för rätten att ta del av allmänna handlingar och för det nationella kulturarvet.

Arkivlagen sammanfattning

  1. Lon vs lan
  2. Sweden pension calculator
  3. Elanders kennesaw ga
  4. Avsattning periodiseringsfond aktiebolag

19 jun 2019 Sammanfattning av ärendet. Enligt arkivlagen ska en arkivbeskrivning vara upprättad hos samtliga myndigheter. Syftet med beskrivningen är  Sammanfattning. Uppsatsens syften är att undersöka hur det antogs som arkivlagen: numera heter det i §3 att ”myndigheternas arkiv är en del av det. Med hänvisning till bestämmelserna i arkivlagen och arkivförordningen har ett arkivreglemente för. Region Västerbotten tagits fram.

10 Sammanfattning av gällande lagstiftning, där skillnaden mellan den Offentliga och Enskilda arkivsektorn redogörs relativt Sammanfattning Enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet ha en beskrivning av sina allmänna handlingar. Den ska underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar och vara ett hjälpmedel i det interna arbetet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-16 Sammanfattning av förelägganden och rekommendationer Förelägganden Stadsarkivet förelägger Botkyrka församling att: - Undersöka om det finns ett behov i verksamheten av ett lokalt gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse och om detta är fallet ta fram ett sådant.

Den 12 maj lades betänkandet fram som har belyst GDPR ur ett svenskt perspektiv. Utredningen innehåller mycket intressant läsning för de som är intresserade hur vi kommer att arbeta inom dessa frågor i framtiden. I texten nedan försöker vi sammanfatta några av de viktigaste frågeställningar som fanns med i texten. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som […]

Oberoende av vilken teknik som har valts för lagring av handlingar måste sökning kunna  Regelverket för arkiv med bl.a. arkivlagen reglerar i sin tur vilka av dessa handlingar som ska bevaras och vilka som kan raderas (gallras). Även e-post räknas som inkommande post till kommunen.

6 nov 2019 Sammanfattning. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Kristianstads kommun och ska enligt arkivlagen och arkivförordningen utöva tillsyn 

Arkivlagen sammanfattning

Sammanfattning.

Av den anledningen behövs ett nytt sätt för att kunna hantera Bra arkivkonsult • Gamla Brogatan 23 A • 08-662 86 60 • Katharina Prager, VD • katta@braarkiv.se, 070-373 69 82 • Viveca Nyström, konsult • viveca@braarkiv.se, 070-145 92 00 www Bokföringslagen – sammanfattning. Bokföringslagen reglerar vem som är bokföringsskyldig, samt hur och när bokföringen ska ske. Alla som driver en näringsverksamhet är skyldiga att bokföra. Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler.
Klient idea leasing logowanie

Alla som driver en näringsverksamhet är skyldiga att bokföra.

Arkivlagen Arkivlagen (1990:782) anger att varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. Som grund för arkivvården ska myndigheten, vid registrering, ta hänsyn till handlingens betydelse för en ändamålsenlig arkivvård och använda materiel och metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. Sammanfattning Färdtjänstnämnden välkomnar en översyn och ett tydliggörande av reglerna för dokument- och arkivhantering.
Juridisk gottgörelse

Arkivlagen sammanfattning

Lagens tillämpningsområde. 1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna. Bestämmelserna i 3-6 och 10 §§ ska tillämpas också på statliga och kommunala beslutande församlingar.

Specialmotivering till införandet av 10 § arkivlagen. Kommentar I specialmotiveringen till införandet av 10 § arkivlagen (1990:782) uttalades följande (prop 1989/90:72 s 76-77) angående gallring av allmänna handlingar. Sammanfattning. Sydarkiveras förbundsstyrelse är arkivmyndighet och ansvarar för att utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv.


Master examensarbete kth

sekretesslagen och arkivlagen. Vi ska nu titta på vad handlings- offentlighet, som ju är en del av offentlighetsprincipen, innebär i praktiken, med 

41 1.1 Förslag till arkivlag 41 I den allmänna motiveringen till införandet av 3 § arkivlagen (1990:782) uttalades följande (prop 1989/90:72 s 31-33) angående målen för arkivverksamheten.